Natural Hair Dye

Bonvit Henna Powder Black 100g
Bonvit Henna Powder Brown 100g
Naturstyle Fire Red 9R
Naturstyle Sandy Gold 8G
Naturtint Brown Black 2N